Tretí Mendelov zákon - Biológia a genetika kanárikov

Tretí Mendelov zákon - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Odporúčam do Vašej pozornosti:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- mutácie:
- kríženie:

Tretí Mendelov zákon

Genetika > Mendelove zákony


Dihybridizmus

Pri dihybridizme sledujeme a štatisticky vyhodnocujeme dva znaky. Napríklad, tmavooký pravák a svetlooký ľavák alebo červený hladkohlavý kanár a biely chocholatý a pod. Každý znak je prezentovaný dvojicou alel. Napríklad prvý znak (A) tmavooký, (a) svetlooký a druhý znak (B) pravák, (b) ľavák. Svetlé oči a ľavorukosť v ľudskej populácii, ako aj biela farba a chocholatosť kanárikov, sú recesívne znaky, ktoré píšeme malými písmenami. Dominantné alely sa píšu veľkými písmenami.

Nasledujúci obrázok znázorňuje heterozygota AaBb.
Symbolika: Biely chromozóm pochádza napríklad od otca a obidve chromatídy majú dominantné alely A, B. Zelený chromozóm je od matky, s dvoma chromatídami, majúce recesívne alely a, b.
 

3. Mendelov zákonzákon o voľnej kombinovateľnosti alel

Symbolika:Alely:

A - červený
a - žltý


B - dlhý
b - krátky
Dedičnosť s úplnou dominanciou.

Genotyp: AABB dominatný homozygot,  aabb recesívny homozygot, AaBb heterozygot v obidvoch znakoch
Fenotyp: AABB = červený dlhý,  aabb = žltý krátky,  AaBb = červený dlhý pri dedičnosti s úplnou dominanciou.
 
P:
AABB
x
aabb

Kríženie dvoch homozygotov

(červený, dlhý)

(žltý, krátky)
G:
AB,
AB,

ab,
ab,
F1:
AaBb,
AaBb,
AaBb,
AaBb,
1. Mendelov zákon uniformity (všetko červený a dlhý, heterozygot)
G:
AB,
Ab,
aB,
ab,

Gamety sú zapísané do tabuľky. Samčie 1,0 vodorovne, samičie 0,1 pod sebou.

Gamety
AB
Ab
aB
ab

AB
AABB
AABb
AaBB
AaBb
Ab
AABb
AAbb
AaBb
Aabb
aB
AaBB
AaBb
aaBB
aaBb
ab
AaBb
Aabb
aaBb
aabb

Fenotypový štiepny pomer je 9 : 3 : 3 : 1
9 červené dlhé : 3 červené krátke : 3 žlté dlhé : 1 žltý krátky.
Genotypový štiepny pomer má 16 kombinácií (42), alebo 4 x 4.
 

Tabuľka predstavuje F2 generáciu, ktorá vzniká z F1 vzájomnou kombináciou štyroch alel AB, Ab, aB, ab. Pri autozomálnej dedičnosti, kde sledované gény nie sú viazané na pohlavné chromozómy a nie sú v génovej väzbe, F2 generácia už nie je uniformná ako F1 (1. Mendelov zákon), ale vzniká 9 jedincov fenotypove zhodných s dominantným homozygotom, 3 a 3 jedince označené ako novotvary, tzv. rekombinantné genotypy ako dôsledok crossing-overu a 1 jedinec fenotypove zhodný s recesívnym homozygotom. Potomkovia, ktorí majú fenotyp rodičov, majú tzv. parentálne genotypy. Nasledujúci príklad zobrazuje jedince takto: 9 červené dlhé a 1 žltý krátky.

Pripomeňme si crossing-over.
 
 
Na schéme je prekríženie dvojice nesesterských chromozómov a následná výmena úsekov chromozómov (farby červená a modrá). Takto okrem chromozómu nesúceho alely AB a chromozómu alely ab, čo je pôvodná rodičovská dvojica alel, vznikol aj chromozóm s alelami Ab, a druhý chromozóm s alelami aB.  Tieto štyri dvojice alel sa nachádzajú v tabuľke s F2. Pripomínam, že ku crossing-overu môže, ale nemusí dôsť. Ak nenastane, potom potomstvo je fenotypove zhodné s rodičovským párom. Ak nastane, potom vzniká genotypove 16 kombinácií a fenotypový štiepny pomer 9 : 3 : 3 : 1.

Farby a dĺžku som si vybral ako školský príklad pre lepšie pochopenie. Je dôležité podotknúť, že jeden pár alel kóduje jeden znak a druhý pár alel kóduje druhý znak.
Uvediem príklad:

1. znak = napríklad farba: A – červený, a – žltý.
2. znak = napríklad veľkosť: B – dlhý, b – krátky.

Nemôže byť A – červený, a – dlhý, pretože pre alelu A sú to dva rôzne znaky a pre alelu B – žltý, b – krátky tiež dva rôzne znaky. Potom AABB by bol červený, žltý bez dĺžky a súčasne aabb by bol dlhý, krátky bez farby. Absurdné! To len, aby sme správne pochopili pridelenie znakov alelám.
 


Obrázok, tabuľky a upravená schéma autorom sú prevzaté z internetu.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Borošbandyleo@gmail.com

Návrat na obsah