Ďalšie príklady rozmnožovania kanárikov - Biológia a genetika kanárikov

Ďalšie príklady rozmnožovania kanárikov - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Ďalšie príklady rozmnožovania kanárikov

Genetika > Rozmnožovanie


Čierne a hnedé kanáriky (rad a) a (rad c) klasického melanínu medzi sebou


Už v Genetických pojmoch I. som vysvetlil, že pojem hybridizmus znamená kríženie. Kríženie je rozmnožovanie jedincov, ktoré sa líšia minimálne v jednom funkčnom, či už morfologickom, anatomickom alebo v inom dedičnom znaku. Ak sa líšia len v jednom znaku, vtedy hovoríme o monohybridizme,  v dvoch znakoch o dihybridizme, troch znakoch o trihybridizme atď.
 
V tomto článku rozoberám typické monohybridné kríženie melanínových kanárikov dvoch rôznych pigmentov, konkrétne kanárikov čierneho radu a hnedého radu klasického pigmentu navzájom. Presnejšie, ako vyzerá F1 generácia potomkov, ak budeme krížiť napr. žlto čierneho samčeka so žltohnedou samičkou (schéma 1) a následne po výmene pohlavia chovného páru, t. j. žltohnedého samčeka so žlto čiernou samičkou (schéma 2).
 
Je samozrejmá dominancia čierneho radu nad ostatnými tromi (achát, hnedý a izabela), achátu nad hnedým a izabelovým a dominancia hnedého nad izabelovým. Ale aký je vzťah medzi čiernym a hnedým pigmentom, oba sú oxidované pigmenty, pričom achát a izabela sú iba zriedené farby.Ilustračné foto 1: žlto čierny intenzívny kanárik – klasický melanín
 
Už som sa podobnou, ale obsahovo širšou tematikou, zaoberal v článku Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom – rad (a – d) medzi sebou (P1 – P12)  .
Použil som pritom genetickú symboliku prevzatú od českého autora Waltera Wienera. Z uvedeného článku vyberám teraz na ukážku iba genotypy čiernych a hnedých kanárikov, lebo sa chcem zamerať na výsledky ich vzájomného kríženia (pozri P2 a P7).


Genotypy čiernych a hnedých kanárikov klasického melanínu  podľa W. Wienera:

čierny 1,0 ČČHH, dominantný homozygot v obidvoch znakoch       
čierna 0,1 Č-H-,   je hemizygotná, má len jeden gonozóm (Z)

hnedý 1,0 ččHH,  recesívny homozygot v prvom znaku a dominantný homozygot v druhom znaku
hnedá 0,1 č-H-,    je hemizygotná , má len jeden gonozóm (Z)
 
Na porovnanie výsledkov experimentu používam aj nemeckú symboliku Norberta Schramma z Lipska. Pripomínam, že gény pre melanínové pigmenty čierny, achát, hnedý a izabelový, sú lokalizované na gonozómoch, to značí, že gény pre tieto pigmenty sú viazané na pohlavie. Inými slovami, nie je celkom jedno, či v spojení čierny x hnedý je čierny jedinec samčieho alebo samičieho pohlavia. Taktiež to isté platí o hnedom jedincovi danného chovného páru. Teda dôležité je najmä pohlavie jedinca s daným druhom (typom) pigmentu. Výsledky porovnajte.
Konštatujem, že je úplná zhoda pri krížení kanárikov s bielou, žltou alebo s červenou základnou lipochrómovou farbou, ktorú teraz neriešim. V chove môžeme použiť bielo čierneho, žlto čierneho alebo červeno čierneho 1,0. Podobne môžeme použiť aj bielo hnedú, žlto hnedú alebo červeno hnedú 0,1. Podmienkou je, aby jedince chovnej páry mali rovnakú lipochrómovú farbu. Napr.: žlto čierny 1,0 x žltohnedá 0,1 (schéma 1 a 2).
 

Genotypy čiernych a hnedých kanárikov klasického melanínu podľa N. Schramma:
 
čierny 1,0 má genotyp Z(s+) Z(s+), homozygot v dôsledku výskytu dvoch rovnakých alel (s+)
čierna 0,1 s genotypom Z(s+)W, je hemizygotná , má len jeden gonozóm (Z)

hnedý 1,0 má genotyp Z(s) Z(s), homozygot v dôsledku dvoch rovnakých alel (s) pre zosvetlenie
hnedá 0,1 s genotypom Z(s)W, je hemizygotná , má len jeden gonozóm (Z)
 


Ilustračné foto 2: červeno čierny intenzívny kanárik – klasický melanín
 
 
Schéma 1

a)  kríženie čierneho 1,0 (ČČHH) s hnedou 0,1 (č-H-) podľa W. Wienera

                                    
 
Perokresby sú zhotovené tak, aby znázorňovali kanárika čierneho a hnedého radu. Viem, že nezodpovedajú skutočnej pigmentácii vtáčikov. Považujem ich preto len za symbolické, imitujúce žlto čiernu (zelenú) a žlto hnedú farbu. Genotypy sú skutočné.

P:

X

1,0

0,1
F1:
1,0
1,0

0,1
0,1


čierny / štiep. na hnedú
čierny / štiep. na hnedú

čierna
čierna
To isté v tabuľkovej forme:
b)  kríženie čierneho 1,0 Z(s+) Z(s+) s hnedou 0,1 Z(s)W podľa N. Schramma
 
 

Výsledok kríženia:

Všetky jedince v F1 generácii potomkov zo spojenia čierny samček x hnedá samička klasického melanínu sú podľa všetkých uvedných schém na 100 % čierne. Či už bielo, žlto alebo červeno čierne. Pritom všetky samce sú štiepiteľné na hnedú farbu, majúce genotypy podľa W. Wienera – ČčHH alebo Z(s+) Z(s) podľa N. Schramma. Samičky sú po otcovi čierne, hemizygotné s genotypom Č-H-, podľa W.Wienera alebo podľa N. Schramma Z(s+)W. Samce sú preto štiepiteľné na hnedú farbu, lebo vo svojom genotype nesú aj dvojicu alel (čH), respektíve (s+)/(s), čo je kombinácia pre hnedý pigment. Pripomínam, že nezmutovaná, nezosvetlená alela pre čiernu farbu (s+) dominuje nad zmutovanou, zosvetlenou alelou (s) pre hnedú farbu. Preto takéto samčie jedince s čiernym fenotypom a s genotypom Z(s+) Z(s) štiepiteľné na hnedú farbu.

 

Ilustračné foto 3: červeno čierny mozaikový kanárik CII – klasický melanín
 
 

ilustračné foto 4: červeno hnedý mozaikový kanárik CII – klasický melanín
 
Schéma 2
 
a)  kríženie hnedého 1,0 (ččHH) s čiernou 0,1 (Č-H-) so symbolikou W. Wienera
 
       

P:

X
1,0

0,1
F1:
1,0
1,0

0,1
0,1


čierny / štiep. na hnedú
čierny / štiep. na hnedú
hnedáhnedá
To isté v tabuľkovej forme:
b)  kríženie hnedého 1,0 Z(s) Z(s) s čiernou 0,1 Z(s+)W - podľa N. Schramma
 

 

Výsledok kríženia:

Ak do chovu zaradíme pár kanárikov s opačným pohlavím (hnedý 1,0 x čierna 0,1), zistíme, že všetky mladé samce v F1 generácii potomkov sú čierne, štiepiteľné na hnedý pigment a majúce genotyp podľa W. Wienera – ČčHH, respektíve čČHH alebo Z(s+) Z(s) podľa N. Schramma. Samičky sú po otcovi hnedé, hemizygotné s genotypom  č-H- podľa W. Wienera alebo Z(s)W podľa  N. Schramma.Ilustračné foto 5: červeno hnedý kobalt mozaikový kanárik CI + CII  
 (neklasický melanín len na ukážku)


Zhrnutie a ponaučenie

Pri vzájomnom krížení čiernych a hnedých kanárikov klasického melanínu v obidvoch prípadoch, teda aj po výmene pohlavia chovných jedincov, t. j. čierny x hnedý aj hnedý x čierna - budú mladé samce v F1 generácii potomkov vždy čierne štiepiteľné na hnedý pigment a samičky sú vždy zhodné s otcovým fenotypom. Teda, ak je otec čierny - dcéry budú čierne, ak je otec hnedý - dcéry budú hnedé. Na túto skutočnosť je potrebné myslieť, ak uvažujeme o plánovanom rozmnožovaní kanárikov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Schémy zhotovil autor, ilustračné fotografie 1 – 5 sú prevzaté z internetu
Autor: RNDr. Ondrej Molčan, Humenné
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Január 2021
                                                                                                                                                                                                   

Návrat na obsah